DISCLAIMER

Is dit echt nodig? Ja, we moeten je even melden hoe wij zaken op onze website zetten en wat onze verantwoordelijkheden zijn. 

Dat je het maar weet.

Deze website is een uitgave van IMNEO B.V.. Ondanks de zorg waarmee deze website is samengesteld, is het niet uitgesloten dat de verschafte informatie op enig moment als gevolg van ontwikkelingen of gewijzigde inzichten moet worden herzien of aangevuld. IMNEO B.V. kan daarom geen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik van de informatie op de website en de daarmee verkregen resultaten, zonder dat de bezoeker aanvullend deskundig advies heeft ingewonnen. IMNEO B.V. verstrekt met deze website alleen informatie over producten en diensten die door IMNEO B.V. worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. IMNEO B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het ononderbroken functioneren van deze website.

Hoewel IMNEO B.V. alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is IMNEO B.V. niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet worden verzonden. Verwijzingen naar sites die niet door IMNEO B.V. worden onderhouden zijn alleen ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel IMNEO B.V. uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door IMNEO B.V. worden onderhouden wordt afgewezen. Alle informatie op deze website valt onder het auteursrecht van IMNEO B.V.. Eenieder die toegang heeft verkregen tot de website van IMNEO B.V., wordt geacht kennis te hebben genomen van het vorenstaande.